Användarvillkor

Webbplatsen ExoSpecial.com är ett upphovsrättsskyddat verk som tillhör ExoSpecial. Vissa funktioner på webbplatsen kan vara föremål för ytterligare riktlinjer, villkor eller regler, som kommer att publiceras på webbplatsen i samband med sådana funktioner.

Dessa användarvillkor beskriver de juridiskt bindande villkoren som övervakar din användning av webbplatsen. GENOM ATT ÅTKOMMA WEBBPLATSEN UPPFYLLER DU DESSA VILLKOR och du intygar att du har befogenhet och kapacitet att ingå dessa Villkor. DU BÖR VARA MINST 18 ÅR FÖR ATT FÅ ÅTKOMMA WEBBPLATSEN. OM DU INTE HÅLLER MED NÅGOT AV DESSA VILLKOR, ANVÄND INTE WEBBPLATSEN.

Åtkomst till webbplatsen

Med förbehåll för dessa villkor. ExoSpecial ger dig en icke-överlåtbar, icke-exklusiv, återkallbar, begränsad licens att få åtkomst till webbplatsen enbart för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk och förbjuder strängt all form av dataskrapning.

Vissa begränsningar. De rättigheter som godkänns till dig i dessa villkor är föremål för följande begränsningar: (a) du får inte sälja, hyra, hyra ut, överföra, överlåta, distribuera, vara värd eller på annat sätt kommersiellt utnyttja webbplatsen; (b) du får inte ändra, göra härledda arbeten av, demontera, kompilera omvänd eller omvandla någon del av webbplatsen; (c) du får inte komma åt webbplatsen för att bygga en liknande eller konkurrenskraftig webbplats; och (d) förutom som uttryckligen anges här får ingen del av webbplatsen kopieras, reproduceras, distribueras, publiceras, laddas ned, visas, publiceras eller sändas i någon form eller på något sätt om inte annat anges, framtida släpp, uppdatering eller annat tillägg till funktionaliteten på webbplatsen ska omfattas av dessa villkor. Alla upphovsrättsliga och andra meddelanden på webbplatsen måste behållas på alla kopior därav.

Företaget förbehåller sig rätten att ändra, stänga av eller avsluta webbplatsen med eller utan meddelande till dig. Du godkände att företaget inte kommer att hållas ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, avbrott eller uppsägning av webbplatsen eller någon del.

Inget stöd eller underhåll. Du samtycker till att företaget inte har någon skyldighet att ge dig något stöd i samband med webbplatsen.

Utom eventuellt användarinnehåll som du tillhandahåller, är du medveten om att alla immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätter, patent, varumärken och affärshemligheter, på webbplatsen och dess innehåll ägs av företaget eller företagets leverantörer. Observera att dessa villkor och åtkomst till webbplatsen inte ger dig några rättigheter, titel eller intresse i eller till några immateriella rättigheter, förutom de begränsade åtkomsträttigheter som uttrycks i detta avtal. Företaget och dess leverantörer förbehåller sig alla rättigheter som inte ges i dessa villkor.

Tredjepartslänkar och annonser; Andra användare

Tredjepartslänkar och annonser. Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser och tjänster och/eller visa annonser för tredje part. Sådana tredjepartslänkar och annonser står inte under företagets kontroll, och företaget är inte ansvarigt för några tredjepartslänkar och annonser. Företaget ger åtkomst till dessa länkar och annonser från tredje part endast som en bekvämlighet för dig, och granskar, godkänner, övervakar, stöder, garanterar eller gör några utfästelser med avseende på länkar och annonser från tredje part. Du använder alla länkar och annonser från tredje part på egen risk och bör tillämpa en lämplig nivå av försiktighet och diskretion när du gör det. När du klickar på någon av länkarna och annonserna från tredje part, gäller den tillämpliga tredje partens villkor och policyer, inklusive tredje parts sekretess- och datainsamlingsmetoder.

Andra användare. Varje webbplatsanvändare är ensam ansvarig för allt sitt eget användarinnehåll. Eftersom vi inte kontrollerar användarinnehåll, erkänner och samtycker du till att vi inte är ansvariga för något användarinnehåll, vare sig det tillhandahålls av dig eller av andra. Du samtycker till att företaget inte kommer att vara ansvarigt för någon förlust eller skada som uppstår till följd av sådana interaktioner.

Du släpper härmed och avskedar för alltid företaget och våra tjänstemän, anställda, agenter, efterträdare och överlåtare från, och avstår härmed från och avstår från, varje tidigare, nuvarande och framtida tvist, anspråk, kontrovers, krav, rätt, skyldighet, ansvar, åtgärd och orsak till åtgärd av alla slag och karaktär, som har uppstått eller uppstår direkt eller indirekt ur, eller som direkt eller indirekt relaterar till, webbplatsen. Om du är bosatt i Kalifornien avsäger du dig härmed California civil code section 1542 i samband med det föregående, som säger: "en allmän frigivning omfattar inte fordringar som borgenären inte vet eller misstänker existerar till hans eller hennes fördel vid tidpunkten för verkställandet av frigivningen, som om han eller hon känner till detta måste ha väsentligt påverkat hans eller hennes uppgörelse med gäldenären."

Cookies och webb Beacons. Precis som alla andra webbplatser använder ExoSpecial "cookies". Dessa cookies används för att lagra information inklusive besökarnas preferenser och de sidor på webbplatsen som besökaren besökte eller besökte. Informationen används för att optimera användarnas upplevelse genom att anpassa innehållet på vår webbsida baserat på besökarnas webbläsartyp och/eller annan information.

Ansvarsfriskrivningar

Webbplatsen tillhandahålls på basis av "i befintligt skick" och "som tillgänglig", och företaget och våra leverantörer avsäger sig uttryckligen alla garantier och villkor av något slag, vare sig uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade, inklusive alla garantier eller villkor för säljbarhet , lämplighet för ett visst ändamål, titel, tyst njutning, noggrannhet eller icke-intrång. Vi och våra leverantörer garanterar inte att webbplatsen kommer att uppfylla dina krav, kommer att vara tillgänglig på en oavbruten, snabb, säker eller felfri basis, eller kommer att vara korrekt, pålitlig, fri från virus eller annan skadlig kod, fullständig, laglig , eller säkert. Om tillämplig lag kräver några garantier med avseende på webbplatsen, är alla sådana garantier begränsade i varaktighet till nittio (90) dagar från datumet för första användning.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte undantag från underförstådda garantier, så ovanstående undantag kanske inte gäller dig. Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsningar av hur länge en underförstådd garanti varar, så ovanstående begränsning kanske inte gäller dig.

Begränsning av ansvar

I den utsträckning det är tillåtet enligt lag ska företaget eller våra leverantörer under inga omständigheter vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för förlorad vinst, förlorad data, kostnader för upphandling av ersättningsprodukter eller någon indirekt, följd, exemplarisk, tillfällig, särskilda eller bestraffande skador som härrör från eller relaterar till dessa villkor eller din användning av, eller oförmåga att använda webbplatsen, även om företaget har informerats om möjligheten till sådana skador. Tillgång till och användning av webbplatsen sker efter eget gottfinnande och risk, och du kommer att vara ensam ansvarig för eventuella skador på din enhet eller datorsystem, eller förlust av data till följd därav.

I den utsträckning som lagen tillåter, trots vad som står i motsatsen här, kommer vårt ansvar gentemot dig för eventuella skador som härrör från eller är relaterat till detta avtal alltid begränsat till högst femtio US dollar (50 USD). Förekomsten av mer än ett påstående kommer inte att öka denna gräns. Du samtycker till att våra leverantörer inte har något ansvar av något slag som härrör från eller relaterar till detta avtal.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsning eller uteslutning av ansvar för tillfälliga eller följdskador, så ovanstående begränsning eller uteslutning kanske inte gäller dig.

Uppsägning och uppsägning. Med förbehåll för detta avsnitt kommer dessa villkor att förbli i full kraft och verkan medan du använder webbplatsen. Vi kan avbryta eller avsluta dina rättigheter att använda webbplatsen när som helst av vilken anledning som helst efter eget gottfinnande, inklusive för all användning av webbplatsen i strid med dessa villkor. Vid uppsägning av dina rättigheter enligt dessa villkor kommer ditt konto och rätt att få tillgång till och använda webbplatsen att upphöra omedelbart. Du förstår att varje uppsägning av ditt konto kan innebära radering av ditt användarinnehåll som är kopplat till ditt konto från våra livedatabaser. Företaget kommer inte att ha något som helst ansvar gentemot dig för uppsägning av dina rättigheter enligt dessa villkor.

Upphovspolicy

Företaget respekterar andras immateriella rättigheter och ber att användare av vår webbplats gör detsamma. I samband med vår webbplats har vi antagit och implementerat en policy som respekterar upphovsrättslagstiftningen som tillhandahåller borttagning av allt material som gör intrång och för uppsägning av användare av vår webbsida som upprepade gånger gör intrång i immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt. Om du tror att en av våra användare, genom användningen av vår webbplats, olagligt gör intrång i upphovsrätten(erna) i ett verk och vill få det påstådda intrångsmaterialet borttaget, följer följande information i form av ett skriftligt meddelande (enligt till 17 USC § 512(c)) måste tillhandahållas:

  • din fysiska eller elektroniska signatur;
  • identifiering av det eller de upphovsrättsskyddade verk som du påstår sig ha kränkts;
  • identifiering av materialet på våra tjänster som du hävdar bryter mot och att du ber oss ta bort;
  • tillräcklig information för att tillåta oss att hitta sådant material;
  • din adress, telefonnummer och e-postadress;
  • ett uttalande om att du i god tro tror att användning av det stötande materialet inte är tillåtet; och
  • ett uttalande om att informationen i meddelandet är korrekt och under straff för skadedåd, att du antingen är ägaren till upphovsrätten som påstås ha kränkts eller att du har behörighet att agera på upphovsrättsägarens vägnar.

Observera att, i enlighet med 17 USC § 512(f), varje felaktig framställning av väsentliga fakta i ett skriftligt meddelande automatiskt utsätter den klagande parten för ansvar för eventuella skador, kostnader och advokatarvoden som ådras oss i samband med det skriftliga meddelandet och påståendet om upphovsrättsintrång.

Allmänt

Dessa villkor är föremål för enstaka revidering, och om vi gör några väsentliga ändringar kan vi meddela dig genom att skicka ett e-postmeddelande till den senaste e-postadressen som du angav till oss och/eller genom att tydligt publicera meddelanden om ändringarna på vår Webbplats. Du ansvarar för att ge oss din senaste e-postadress. I händelse av att den senaste e-postadressen som du har tillhandahållit oss inte är giltig kommer vår utskick av e-postmeddelandet som innehåller ett sådant meddelande ändå att utgöra ett effektivt meddelande om ändringarna som beskrivs i meddelandet. Eventuella ändringar av dessa villkor kommer att träda i kraft tidigast trettio (30) kalenderdagar efter att vi skickat ett e-postmeddelande till dig eller trettio (30) kalenderdagar efter att vi publicerat meddelande om ändringarna på vår webbplats. Dessa ändringar kommer att träda i kraft omedelbart för nya användare av vår webbplats. Fortsatt användning av vår webbplats efter meddelande om sådana ändringar kommer att indikera ditt erkännande av sådana ändringar och samtycker till att vara bunden av villkoren för sådana ändringar.

Tvistelösning

Vänligen läs detta skiljedomsavtal noggrant. Det är en del av ditt kontrakt med företaget och påverkar dina rättigheter. Den innehåller procedurer för OBLIGATORISK BINDANDE SKILJE OCH EN KLASS ÅTGÄRD.

Skiljedomsavtalets tillämpbarhet. Alla anspråk och tvister i samband med villkoren eller användningen av någon produkt eller tjänst som tillhandahålls av företaget och som inte kan lösas informellt eller i domstol för småmål ska lösas genom bindande skiljedom på individuell basis enligt villkoren i detta skiljedomsavtal. Om inte annat överenskommits ska alla skiljeförfaranden hållas på engelska. Detta skiljedomsavtal gäller för dig och företaget och för alla dotterbolag, dotterbolag, agenter, anställda, föregångare i intresse, efterträdare och uppdrag, samt alla auktoriserade eller obehöriga användare eller mottagare av tjänster eller varor som tillhandahålls enligt villkoren.

Upplysningskrav och informell tvistlösning. Innan någon av parterna kan begära skiljedom måste parten först skicka ett skriftligt meddelande om tvist till den andra parten som beskriver arten och grunden för anspråket eller tvisten samt den begärda lättnaden. Ett meddelande till företaget ska skickas till legal@exospecial.com. Efter att meddelandet har tagits emot kan du och företaget försöka lösa anspråket eller tvisten informellt. Om du och företaget inte löser anspråket eller tvisten inom trettio (30) dagar efter att meddelandet mottagits, kan endera parten inleda ett skiljeförfarande. Beloppet för ett förlikningserbjudande som gjorts av någon part får inte avslöjas för skiljemannen förrän efter det att skiljemannen har fastställt beloppet för domen som endera parten är berättigad till.

Skiljen regler. Skiljeförfarande ska inledas genom American Arbitration Association, en etablerad alternativ tvistlösningsleverantör som erbjuder skiljedom enligt det här avsnittet. Om AAA inte är tillgänglig för medling ska parterna komma överens om att välja en alternativ ADR-leverantör. ADR-leverantörens regler ska styra alla aspekter av skiljeförfarandet utom i den mån sådana regler strider mot villkoren. AAA Consumer Arbitration Regler som styr skiljeförfarandet finns tillgängliga online på ADR.org eller genom att ringa AAA på 1-800-778-7879. Skiljeförfarandet ska genomföras av en enda, neutral skiljeman. Eventuella anspråk eller tvister där det totala beloppet för den begärda utmärkelsen är mindre än tiotusen amerikanska dollar (US$10,000.00 10,000.00) kan lösas genom bindande icke-framträdandebaserad skiljedom, efter val av den part som söker lättnad. För anspråk eller tvister där det totala beloppet för den begärda skiljedomen är tiotusen dollar (US$100 2,500.00) eller mer, kommer rätten till förhandling att avgöras av skiljedomsreglerna. Varje utfrågning kommer att hållas på en plats inom XNUMX miles från din bostad, såvida du inte bor utanför USA och om inte parterna kommer överens om annat. Om du bor utanför USA ska skiljemannen meddela parterna rimligt meddelande om datum, tid och plats för eventuella muntliga förhandlingar. Alla domar om skiljedomen som avkunnats av skiljemannen kan tas upp i valfri domstol med behörig jurisdiktion. Om skiljemannen beviljar dig en skiljedom som är större än det senaste förlikningserbjudandet som företaget lämnade till dig innan skiljeförfarandet inleddes, kommer företaget att betala dig det som är större av skiljedomen eller $XNUMX XNUMX. Varje part ska bära sina egna kostnader och utgifter som uppstår i samband med skiljeförfarandet och ska betala en lika stor andel av ADR-leverantörens avgifter och kostnader.

Ytterligare regler för skiljebaserad skiljedom. Om icke-framträdande baserad skiljedom väljs, ska skiljeförfarandet genomföras per telefon, online och/eller baserat enbart på skriftliga inlagor; det specifika sättet ska väljas av den part som inleder skiljeförfarandet. Skiljeförfarandet ska inte innebära något personligt framträdande av parterna eller vittnen om inte annat avtalats av parterna.

Tidsbegränsningar. Om du eller företaget bedriver skiljedom måste skiljedomen inledas och / eller krävas inom begränsningsföreskrifterna och inom alla tidsfrister som åläggs enligt AAA-reglerna för det relevanta kravet.

Skiljedomarens myndighet. Om skiljeförfarande inleds kommer skiljemannen att avgöra dina och företagets rättigheter och skyldigheter, och tvisten kommer inte att konsolideras med några andra ärenden eller förenas med några andra fall eller parter. Skiljemannen ska ha befogenhet att bevilja motioner som avvisar hela eller delar av alla anspråk. Skiljemannen ska ha befogenhet att utdöma ekonomiskt skadestånd och att bevilja eventuell icke-monetär gottgörelse eller lättnad som är tillgänglig för en individ enligt tillämplig lag, AAA-reglerna och villkoren. Skiljemannen ska utfärda en skriftlig skiljedom och ett beslutsunderlag som beskriver de väsentliga slutsatserna och slutsatserna som ligger till grund för avgörandet. Skiljemannen har samma befogenhet att bevilja lättnad på individuell basis som en domare i en domstol skulle ha. Skiljemannens avgörande är slutgiltigt och bindande för dig och företaget.

Försäkran om juryprövning. PARTERNA AVSÄKAR HÄRMED SINA KONSTITUTIONELLA OCH LAGSTÄMNADE RÄTTIGHETER ATT GÅ TILL DOMSTOLEN OCH HA EN RÄTTEGÅNG INFÖR EN DOMARE ELLER EN JURY, och väljer istället att alla anspråk och tvister ska lösas genom skiljedom enligt detta skiljedomsavtal. Skiljeförfaranden är vanligtvis mer begränsade, effektivare och billigare än regler som är tillämpliga i en domstol och är föremål för mycket begränsad granskning av en domstol. Om det skulle uppstå rättstvister mellan dig och företaget i en statlig eller federal domstol i en process för att utrymma eller verkställa en skiljedom eller på annat sätt, AVSÄKER DU OCH FÖRETAGET ALLA RÄTTIGHETER TILL EN JURYRÄTTEGÅNG, och väljer istället att tvisten ska lösas av en domare.

Undantag från klass eller konsoliderade åtgärder. Alla anspråk och tvister inom ramen för detta skiljedomsavtal måste skiljas eller processas på individuell basis och inte på klassbasis, och krav från mer än en kund eller användare kan inte skiljas eller rättvisas gemensamt eller konsolideras med någon annan kund. eller användare.

Sekretess. Alla aspekter av skiljeförfarandet ska vara strikt konfidentiella. Parterna är överens om att hålla sekretess om inte annat krävs enligt lag. Denna punkt ska inte hindra en part från att överlämna den information till domstolen som är nödvändig för att verkställa detta avtal, för att verkställa ett skiljedom eller för att begära föreläggande eller rättvisa befrielse.

Ogiltighet. Om någon del eller delar av detta skiljedomsavtal enligt lagen är ogiltiga eller inte kan verkställas av en behörig domstol, ska sådana specifika delar eller delar inte ha någon kraft och verkan och ska brytas och återstoden av avtalet ska Fortsätt med full kraft och effekt.

Rätt att avstå. Någon eller alla rättigheter och begränsningar som anges i detta skiljeavtal kan avstås av den part som anspråket görs mot. Ett sådant avstående ska inte avstå från eller påverka någon annan del av detta skiljedomsavtal.

Överlevnad av avtalet. Detta skiljedomsavtal kommer att överleva uppsägningen av din relation med företaget.

Domstolen för små fordringar. Men det föregående kan varken du eller företaget väcka en individuell talan vid domstol för små fordringar.

Akut rättvis lättnad. Hur som helst av det föregående kan endera parten begära skälig nödåtgärd inför en statlig eller federal domstol för att bibehålla status quo i avvaktan på skiljedom. En begäran om interimistiska åtgärder ska inte anses vara ett avstående från andra rättigheter eller skyldigheter enligt detta skiljedomsavtal.

Krav som inte är föremål för skiljedom. Trots det föregående ska påståenden om ärekränkning, brott mot Computer Fraud and Abuse Act, och intrång eller förskingring av den andra partens patent, upphovsrätt, varumärke eller affärshemligheter inte omfattas av detta skiljedomsavtal. Under alla omständigheter där ovanstående skiljedomsavtal tillåter parterna att föra rättstvister i domstol, samtycker parterna härmed till att underkasta sig den personliga jurisdiktionen för domstolarna i delstaten Louisiana för sådana ändamål.

Webbplatsen kan vara föremål för amerikansk lagstiftning om exportkontroll och kan vara föremål för export- eller importregler i andra länder. Du samtycker till att inte exportera, återexportera eller överföra, direkt eller indirekt, USA: s tekniska data som erhållits från företaget, eller produkter som använder sådana uppgifter, i strid med USA: s exportlagar eller förordningar.

Om du är bosatt i Kalifornien kan du rapportera klagomål till Complaint Assistance Unit av Division of Consumer Product of California Department of Consumer Affairs genom att kontakta dem skriftligen på 400 R Street, Sacramento, CA 95814.

Elektronisk kommunikation. Kommunikationen mellan dig och företaget använder elektroniska medel, oavsett om du använder webbplatsen eller skickar e-post till oss, eller om företaget lägger upp meddelanden på webbplatsen eller kommunicerar med dig via e-post. För avtalsändamål, (a) samtycker du till att ta emot kommunikation från företaget i elektronisk form; och (b) samtycker till att alla villkor, avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som företaget tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller alla rättsliga förpliktelser som sådan kommunikation skulle uppfylla om den var i en papperskopia.

Hela villkoren. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och oss angående användningen av webbplatsen. Vår underlåtenhet att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor ska inte fungera som ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Avsnittsrubrikerna i dessa villkor är endast avsedda för bekvämlighet och har ingen rättslig eller avtalsenlig effekt. Ordet "inklusive" betyder "inklusive utan begränsning". Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller inte verkställbar, kommer de andra bestämmelserna i dessa villkor att vara oförsämrade och den ogiltiga eller icke verkställbara bestämmelsen kommer att anses modifierad så att den är giltig och verkställbar i den maximala utsträckning som lagen tillåter. Din relation till företaget är en oberoende entreprenör och ingen av parterna är agent eller partner till den andra. Dessa villkor, och dina rättigheter och skyldigheter häri, får inte överlåtas, läggas ut på underleverantörer, delegeras eller på annat sätt överföras av dig utan företagets skriftliga medgivande i förväg, och varje försök till överlåtelse, underleverantör, delegering eller överföring i strid med det föregående kommer att vara ogiltiga och tomhet. Företaget kan fritt överlåta dessa villkor. De villkor som anges i dessa villkor är bindande för överlåtarna.

Varumärkesinformation. Alla varumärken, logotyper och servicemärken som visas på webbplatsen är vår egendom eller tillhör andra tredje parter. Du har inte tillåtelse att använda dessa märken utan vårt skriftliga medgivande i förväg eller medgivande från sådan tredje part som kan äga märkena.

Kontakt information

För frågor angående denna policy, vänligen kontakta legal@exospecial.com närsomhelst.